Konferencja naukowa "Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego"

Sesja 1 (dr Marcin Przegiętka – U progu okupacji. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy o Polsce w 1939 r.  Jan Bańbor – Obraz Polskiego Państwa Podziemnego w świetle dokumentacji niemieckich struktur policyjnych i wojskowych z lat 1939/1940–1945.)

Sesja 2 (prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Antyniemieckość jako podstawa ideowa i kierunek działania Polskiego Państwa Podziemnego i ZWZ-AK. Aleksandra Pietrowicz – Główna Delegatura Rządu RP dla ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1940–1942) – zarys problematyki, dr hab. Piotr Majewski – Problem ochrony dóbr kultury w działalności Polskiego Państwa Podziemnego. prof dr hab. Jacek Tebinka – Rola Polskiego Państwa Podziemnego w strategii wojennej Winstona S. Churchilla.

Sesja 3 (dr hab. Marek Gałęzowski – Organizacje polityczne Polski Podziemnej poza „grubą czwórką” na przykładzie konspiracji piłsudczykowskiej. Kilka postulatów badawczych.
dr hab. Jarosław Rabiński – Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych – próba nowego spojrzenia. dr Krzysztof Małysa – Myśl polityczna i społeczna Unii. Marek Hańderek – Wchłonięcie czy przejęcie? Unia i Stronnictwo Pracy po połączeniu.)

Sesja 4 (dr Dawid Golik – Razem przeciw bolszewikom. Niemieckie próby nawiązania współpracy z Armią Krajową w drugiej połowie 1944 r. na wybranych przykładach z terenu Okręgu AK Kraków, dr Maciej Korkuć – Wygrać z Niemcami. Co potem? Polskie podziemie wobec zagrożenia sowieckiego w latach 1939–1943, dr Karol Sacewicz – Porozumienie Antykomunistyczne „Blok” wobec komunistów i komunizmu (1939–1944).)

Sesja 5 (dr Paweł Rokicki – Polska Walcząca w powiecie oszmiańskim, czyli słów kilka o wojskowych i cywilnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na ziemiach północno-wschodnich II RP, dr Dominika Pasich – Działalność SZP-ZWZ-AK na terenie powiatu olkuskiego, dr Anna Pachowicz – Z działalności AK Tarnów pod kierownictwem Stefana Musiałka-Łowickiego, dr Ksawery Jasiak – „Burza” w Inspektoracie Częstochowskim AK. Przyczyny, przebieg, skutki.)

Sesja 6 (dr Wojciech Muszyński – Udział obozu narodowego w procesie tworzenia i rozbudowy struktur politycznych Polskiego Państwa Podziemnego, Maciej Żuczkowski – Koło o Trójkącie. Stosunek PPS-WRN do Stronnictwa Ludowego w latach 1939–1945, dr Paweł Borek – Generał Ludwik Bittner „Halka” (1892–1960). Od służby w Legionach Polskich do dowództwa 9. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.)

Sesja 7 (dr Marcin Urynowicz – Życie i śmierć Ludwika Rostkowskiego. Człowiek „Żegoty” pod pręgierzem nazizmu i komunizmu, Grzegorz Rutkowski – Kadry i organizacja komórki zrzutów Oddziału V KG ZWZ-AK, dr Piotr Stanek – Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945), Izabella Maliszewska – Ratowanie zabytków staromiejskich podczas Powstania Warszawskiego w kontekście działania władz cywilnych.)

Dyskusja Panelowa (Dyskusja panelowa: „Polskie Państwo Podziemne – stan badań, pamięć, dziedzictwo” prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof dr hab. Jacek Tebinki)